menu-mobile

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti hotely mariánské lázně s.r.o. Pro smlouvu o ubytování

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Hotely Mariánské Lázně s.r.o., IČO: 3043568, se sídlem Dělnická 213/12 Holešovice, 170 00 Praha 7, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 226834 (dále jen „Ubytovatel“), a jeho zákazníků ze smlouvy o ubytování (dále jen „Smlouva“).

I. Předmět Smlouvy

 • 1.1. Zákazníkem je:
 • – Objednatel – fyzická nebo právnická osoba uzavírající Smlouvu, přičemž Objednavatel nemusí být zároveň hostem;
 • – Host – fyzická osoba, která má nárok čerpat ubytování dle Smlouvy.
 • 1.2. Smlouvou se Ubytovatel zavazuje zajistit ubytování pro zákazníka.
 • 1.3. Zákazník se zavazuje Ubytovateli zaplatit cenu ubytování.
 • 1.4. Ubytování je realizováno v provozovně Ubytovatele v Hotel SwissHouse na adrese Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně.

II. Uzavření Smlouvy

 • 2.1. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Ubytovatel potvrdí Objednateli závaznou rezervaci pobytu. Za závaznou rezervaci pobytu se považuje:
 • – potvrzení rezervace v e-mailové komunikaci
 • – zakliknutí pole „rezervovat“ v online rezervačním systému Ubytovatele na www.swisshouse.cz;
 • – jiný výslovný souhlas Objednatele s nabídkou Ubytovatele zachycený v emailové, telefonické nebo jiné komunikaci například prostřednictvím portálu booking.com.
 • 2.2. Smlouva je účinná zaplacením zálohy nebo celé ceny ubytování, a to do tří dnů od uzavření Smlouvy, není-li sjednáno jinak.
 • 2.3. Zákazník uzavřením Smlouvy osvědčuje že:
 • – mu byly zaslány tyto všeobecné obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, že s těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní hosty a že s nimi všichni hosté souhlasí;
 • – je oprávněn Smlouvu uzavřít, a to nejen za sebe, ale také za osoby, které jej k uzavření Smlouvy zřejmě zmocnily. Pokud Objednatel uzavírá Smlouvu ve prospěch třetích osob, odpovídá za splnění povinností ze Smlouvy on, včetně včasné úhrady ceny ubytování a předání potřebných informací. Pokud Objednatel uzavírá Smlouvu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje souhlasem jejího zákonného zástupce, pokud souhlas nezletilého není dostatečný.

III. Cena a platby za ubytování

 • 3.1. Cena ubytování včetně dalších doplňkových služeb je uvedena v online rezervačním systému, v nabídce zaslané hostovi e-mailem nebo sdělená telefonicky. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
 • 3.2. Cena ubytování zahrnuje vedle samotného ubytování také stravování a lázeňské procedury (masáže, wellness apod.) jen, pokud je to v objednávce výslovně uvedeno. Pokud tak uvedeno není, může si host dokoupit tyto služby na místě za předpokladu jejich dostupnosti.
 • 3.3. Cena ubytování nezahrnuje poplatek z pobytu, případně jiné veřejnoprávní poplatky, které zákazník hradí na místě.
 • 3.4. Cena ubytování nezahrnuje poplatek za domácí mazlíčky menšího vzrůstu, který činí 500 Kč /noc. Mazlíčci větších rozměrů jsou povoleni jen po výslovném souhlasu Ubytovatele a za poplatek jím stanovený.
 • 3.5. Pokud není domluveno jinak, zavazuje se Objednatel zaplatit cenu ubytování takto:
 • – zálohu – 50 % ceny ubytování nejpozději do tří dnů od uzavření Smlouvy v hotovosti, bankovním převodem nebo platební kartou;
 • -Tato záloha je nevratná. V případě včasného storna pobytu je možné zálohu použít na nový termín.
 • – doplatek ceny ubytování a další služby zakoupené na místě při odjezdu z ubytování. Doplatek lze hradit v hotovosti nebo kartou na recepci hotelu.
 • 3.6. Zákazník je oprávněn hradit služby též prostřednictvím voucherů, které Ubytovatel vydává, a dále jakýmkoliv jiným způsobem, pokud daný způsob platby Ubytovatel akceptuje.

IV. Změny Smlouvy

 • 4.1. Zvýšení počtu hostů podléhá souhlasu Ubytovatele.
 • 4.2. Snížení počtu hostů představuje částečné odstoupení od Smlouvy a řídí se storno podmínkami uvedenými v čl. V.
 • 4.3. Změna termínu představuje návrh na změnu Smlouvy, která Ubytovatelem nemusí být akceptována.

V. Storno podmínky před nástupem na ubytování

 • 5.1. Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy před zahájením čerpání ubytování bez udání důvodu.
 • 5.2. Pokud zákazník odstoupí od Smlouvy před nástupem na ubytování, je povinen uhradit Ubytovateli následující stornopoplatek:
 • – Při stornování pobytu do 5 dnů před příjezdem: 0% z celkové ceny
 • – Při stornování pobytu 4 – 1 den před příjezdem: 50% z celkové ceny
 • – Při stornování pobytu v den příjezdu nebo v případě nedojezdu: 50% z celkové ceny
 • – Ve výjimečných situacích posuzujeme storno individuálně.
 • 5.3. Ubytovatel tímto výslovně upozorňuje zákazníka, že zákazník nemá právo odstoupit bezplatně od Smlouvy uzavřené na dálku (prostřednictvím e-mailu nebo přes rezervační systém Ubytovatele) do 14 dnů od uzavření této Smlouvy.
 • 5.4. Pokud zaplacená záloha nepokrývá příslušný stornopoplatek, je zákazník povinen rozdíl mezi stornopoplatkem a zaplacenou zálohou doplatit. Pokud zaplacená záloha převyšuje příslušný stornopoplatek, vrátí Ubytovatel rozdíl mezi zaplacenou zálohou a stornopoplatek na bankovní účet, ze kterého platbu obdržel, příp. v hotovosti na recepci hotelu.
 • 5.5. Obava z cestování nebo zhoršená epidemiologická situace nejsou důvodem pro bezplatné storno ze strany zákazníka. Uzavření hotelu je však důvodem pro změnu termínu pobytu nebo vrácení zaplacených prostředků.

VI. Storno podmínky po nástupu na ubytování

 • 6.1. Pokud host již nastoupil do ubytování, pak má právo Smlouvu vypovědět před uplynutím ujednané doby ubytování.
 • 6.2. Ubytovatel ve stejných má právo Smlouvu vypovědět před uplynutím ujednané doby bez výpovědní doby, porušuje-li host i přes výstrahu hrubě své povinnosti ze Smlouvy, anebo dobré mravy.
 • 6.3. Pokud host nebo Ubytovatel odstoupili od Smlouvy, na základě které již bylo poskytnuto částečné plnění, je host povinen uhradit celou cenu ubytování.

VII. Práva a povinnosti zákazníka

 • 7.1. K základním právům zákazníka patří zejména:
 • – právo na řádné poskytnutí ubytování,
 • – právo uplatňovat práva z vadného plnění,
 • – právo odstoupit od Smlouvy, resp. vypovědět tuto Smlouvu podle těchto všeobecných obchodních podmínek.
 • 7.2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
 • – zaplatit sjednanou cenu ubytování,
 • – řídit se pokyny Ubytovatele a jeho zaměstnanců,
 • – bezodkladně oznámit na místě Ubytovateli jakékoli nedostatky ubytování,
 • – počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám, a případně způsobenou škodu nahradit,
 • – zajistit souhlas zákonného zástupce s ubytováním nezletilého bez doprovodu zákonného zástupce.

VIII. Práva a povinnosti Ubytovatele

 • 8.1. K základním právům Ubytovatele patří zejména právo na zaplacení ceny ubytování.
 • 8.2. Základní povinností Ubytovatele je zajistit ubytování v souladu se Smlouvou.

IX. Práva z vadného plnění (Reklamační řád)

 • 9.1. Vadné plnění je zákazník povinen vytknout Ubytovateli bez zbytečného odkladu od jejich zjištění, nejpozději však do šesti měsíců od skončení ubytování.
 • 9.2. Ubytovatel vydá zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • 9.3. Jedná-li se o vadu odstranitelnou, odstraní Ubytovatel vadu na místě.
 • 9.4. Nepodaří-li se vadu odstranit na místě, rozhodne Ubytovatel o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Ubytovatel se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

X. Závěrečná ustanovení

 • 10.1. V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou, na kterou se vztahují tyto VOP, má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.
 • 10.2. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.
 • 10.3. Zahraniční evropští zákazníci, kteří jsou spotřebitelé, mohou k řešení vzniklého sporu využít síť evropských spotřebitelských center. Více informací je uvedeno zde: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en
 • 10.4. Ostatní, těmito všeobecnými smluvními podmínkami neupravené záležitosti, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • 10.5. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné pro Smlouvy uzavřené od 1. 11. 2020.